Stekník

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnešní návštěvní doba

Komerční fotografování a filmování 

na zámku Stekník (interiéry a exteriéry) je možné pouze na smlouvu s jednorázovým souhlasem a za sjednanou úplatu 

Smlouva se uzavírá s profesionálním fotografem/filmařem, či badatelem. Možnost návštěvníků fotografovat nebo filmovat během prohlídek všech našich okruhů včetně zahrady, pro osobní účely, je řešena návštěvním řádem.

S profesionálním fotografem musí být vždy, před samotným focením uzavřena smlouva o jednorázovém souhlasu k fotografování (filmování) za sjednanou úplatu, a to v případě že se jedná o fotografování u kterého není třeba přerušit nebo podstatně omezit provoz objektu. Smlouvou se uděluje povolení k fotografování, nebo filmování prostor, pro kulturně společenské nebo komerční účely nebo jiné účely. 

Poplatek za fotografování (filmování) exteriérů zámeckých zahrad je 2000 Kč + DPH za každou započatou hodinu.   

Prominutí poplatku může písemně schválit ředitel územního pracoviště pouze za podmínky, že bude NPÚ poskytnuta bezplatně licence na pořízené fotografie (film) a to minimálně v rozsahu nevýhradní, množstevně a časově neomezené licence pro prezentační potřeby NPÚ, nebo budou fotografie (film) opatřeny některou z variant licencí Creative Commons.