Pravidla pro provozování dronů na pozemcích ve správě NPÚ

Lety dronů bez předchozího povolení jsou na pozemcích NPÚ zakázány!

Obecně:

 • Lety dronů jsou bez předchozího písemného povolení („Souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému“, dále „Souhlas“) na pozemcích Národního památkového ústavu (NPÚ) zakázány.
 • Za dron je považováno jakékoliv dálkově ovládané bezpilotní letadlo, tedy i bezpilotní letadlo, které nevyžaduje registraci u Úřadu pro civilní letectví ČR (ovšem pro bezpilotní letadlo, které je klasifikováno jakožto hračka a pro bezpilotní letadlo, které nevyžaduje registraci u Úřadu pro civilní letectví ČR, souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému získat nelze).
 • Souhlas k létání nad památkou ve správě NPÚ může vydat na základě písemné žádosti správce památkového objektu (kastelán) nebo ředitel územní památkové správy NPÚ.
 • Souhlas lze vydat maximálně na dobu jednoho měsíce.

Jak požádat o Souhlas:

1.  Provozovatel dronu musí předem písemně požádat správu objektu o Souhlas s letem dronu. 
2.  Před udělením písemného Souhlasu musí provozovatel doložit:

 • doklad o absolvování výcviku
 • vypracovanou žádost o povolení letu pro Úřad pro civilní letectví ČR (dále „ÚCL“), včetně mapy se zákresem území letu s vymezenými vzletovými, přistávacími a dopadovými zónami
 • doklad o uhrazení pojištění v době letu.

3.  Je-li provozovateli ze strany správy vyhověno, je mu zaslán jednostranně podepsaný částečně předvyplněný Souhlas.
4.  Po vydání Souhlasu musí provozovatel dronu požádat ÚCL o vydání jednorázového povolení k létání od ÚCL.                                                                                                             
Upozornění: pokud se památkový objekt nachází v I. – III. zóně ochrany, je pro získání povolení od ÚCL kromě souhlasu NPÚ potřeba souhlasné stanovisko od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, resp. příslušného regionálního pracoviště.

5.  Po získání jednorázového povolení k létání od ÚCL se pilot bezpilotního systému v den vzletu dostaví na příslušnou památku a před samotným zahájením letu je povinen:

 • informovat zástupce NPÚ, který udělil Souhlas, zda jednorázové povolení k létání od ÚCL nebylo vydáno v jiném rozsahu, než je uvedeno v Souhlasu
 • předat kopii platného jednorázového povolení k létání od ÚCL
 • požádat o ústní souhlas, že je možno zahájit let.

6.  Pokud bude provozovatel dronu natáčet či fotografovat, musí si navíc při vyřizování Souhlasu se zapojením do provozu bezpilotního systému vyřídit „Smlouvu o souhlasu k natáčení pomocí bezpilotního letadla“.  Ve smlouvě sjednanou úhradu je provozovatel dronu povinen uhradit před vzletem.

 

NEPOVOLENÉ PŘELETY NAD POZEMKY NPÚ BUDOU NEPRODLENĚ HLÁŠENY POLICII ČR!

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Jana Zajíčková

 • kastelánka
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 723 086 011
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
Stekník 1/, Stekník 43801
Po studiu na gymnáziu nastoupila roku 1993 na pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem k bakalářskému studiu oboru Kulturně historická regionalistika se zaměřením na stavební dějiny a dějiny kultury. V roce 1995 obhájila diplomovou práci „Sakrální architektura v severních Čechách – možnosti záchrany a využití zanikajících staveb.“ V průběhu studia se stala členkou občanského sdružení Kampanila, pro záchranu architektonických památek. Od roku 1997 kastelánkou státního zámku Stekník. Ve školním roce 1997/1999 absolvovala dvouleté studium památkové péče na NPÚ. V roce 2006 získala na studovaném oboru magisterský titul složením státní zkoušky ze stavební historie a českých a obecných dějin. Diplomovou prací „Průzkum, identifikace a zhodnocení sbírkového fondu státního zámku Stekník na pozadí konfiskací po roce 1945“ se zaměřila ke své profesi vedoucí správy památkového objektu, a to především návrhem na jeho využití a začleněním do oblasti zpřístupněných památek v ČR. Věnuje se hlavně stavebnětechnickému stavu areálu kulturní památky, obnově parku, obnově historických interiérů, zajištění návštěvnického provozu a zvýšení povědomí o zámku v očích odborné i laické veřejnosti.